BEDRIJVEN GROEIEN EN VERANDEREN.

MET EEN EXTERNE FRISSE KIJK BEGELEIDEN WIJ U
BIJ DE ONTWIKKELING VAN EN HET RICHTING GEVEN AAN UW BEDRIJF.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door buroplus bvba aan haar klanten, met uitsluiting van de eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de klant, ook al worden deze naderhand meegedeeld. Bijzondere afspraken gaan steeds boven deze algemene voorwaarden.

2. buroplus bvba verbindt er zich toe dat zij de informatie die zij verwerft bij de uitvoering van een opdracht op een discrete manier zal behandelen.

3. De opdrachten worden door buroplus bvba uitgevoerd naar best vermogen, volgens de regels van de kunst. buroplus bvba zal ten aanzien van de klant of derden slechts aansprakelijk zijn voor ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht.

4. De know-how van buroplus bvba wordt enkel ten dienste gesteld van de klant in functie van en gedurende de uitvoering van de afgesproken opdracht(en). Deze know-how alsook de know-how die tijdens de uitvoering van de opdracht(en) wordt opgedaan, blijft te allen tijde eigendom van buroplus bvba.

5. Al het door buroplus vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van buroplus niet worden bewerkt of verwerkt in andere producties dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders overeengekomen.

6. De eigendom van door buroplus verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij buroplus, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

7. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van een product worden niet overgedragen, tenzij anders overeengekomen.

8. De klant is verplicht de door buroplus bvba uitgevoerde opdrachten onmiddellijk te controleren. Klachten dienen buroplus bvba toe te komen ten laatste acht kalenderdagen na het ontdekken van de fout of ten laatste binnen de acht kalenderdagen na de beëindiging van een opdracht indien de fout niet eerder ontdekt kan worden. Bij gebreke aan klachten binnen de acht kalenderdagen na de beëindiging van een opdracht worden de uitgevoerde opdrachten geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de klant. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk in een aangetekende brief worden geformuleerd.

9. buroplus bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan materialen van de opdrachtgever.

10. Onverminderd het hierboven bepaalde dient een factuur te worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds het nummer en de factuurdatum mee te delen.

11. Meerwerken of niet in de offerte begrepen werken zijn afzonderlijk factureerbaar aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

12. Alle prijzen zijn, behoudens anders vermeld, steeds exclusief BTW en exclusief vervoerskosten. De prijzen zijn in dit principe deze zoals vermeld in de offerte voor de daarin bepaalde geldigheidsduur. Deze prijzen zijn evenwel gebaseerd op de dan geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen zouden ondergaan, behoudt buroplus bvba zich het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.

13. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen betaalbaar bij buroplus bvba binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto, wisselkoersen en bankkosten zijn ten laste van de klant. Er kan slechts een korting voor onmiddellijke betaling worden toegestaan als dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

14. Bij niet-betaling van de factuur binnen de overeengekomen termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1% op het factuurbedrag per begonnen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40,- € als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk gefactureerd.

15. Niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, maakt het verschuldigd saldo van al de andere niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling boeten en intresten verschuldigd zoals hierboven vermeld.

16. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze algemene voorwaarden.

17. Deelbetalingen worden eerst toegerekend op de schadevergoedingen, intresten en kosten en dan pas op het factuurbedrag.

18. Eventuele uitvoeringstermijnen zijn, behoudens anders vermeld, enkel gegeven bij wijze van inlichting en binden buroplus bvba niet. buroplus bvba kan dan ook niet gehouden zijn tot een schadevergoeding wegens vertraging, noch kan de overeenkomst daarvoor in haar nadeel ontbonden worden.

19. De aansprakelijkheid van buroplus bvba voor schade door haar fout en/of nalatigheid is in ieder geval beperkt tot de prijs van de geleverde diensten. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade of winstderving van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20. Elke annulering van een door de klant getekende opdracht dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits aanvaarding door buroplus bvba. Ingeval van annulering van een opdracht is in elk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% mogelijke winstderving met uitzondering van de vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht dat bovenop de schadevergoeding verschuldigd is.

21. buroplus bvba behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, aanvraag gerechtelijk akkoord, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

22. Wanneer buroplus bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt buroplus bvba zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

23. De totstandkoming, geldigheid, uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst en alle rechtsverhoudingen tussen de klant en buroplus bvba wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle hiermee verband houdende betwistingen rechtstreeks, onrechtstreeks of zijdelings zullen bij uitsluiting van iedere andere Rechtbank beslecht worden voor de Belgische rechtbanken te Hasselt. buroplus bvba behoudt zich evenwel het recht voor een vordering aanhangig te maken bij een andere Rechtbank die volgens de regels van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.

Best Authentic Sneakersarmy black knights nike free runs CI1166-001 Release Date Info , Gov